kunskap om hur ett socialt problem kan hanteras ur till exempel juridiska, professionella, vetenskapliga och etiska infallsvinklar; På kursen gör du ett större enskilt arbete med pedagogiska inslag som ska stimulera dig att reflektera över lärandeprocesser inom kunskapsinhämtning.

2555

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Kurskod: SUARB1, 30 hp Grundläggande nivå Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2019-09-25 Gäller från och med vårterminen 2020. Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Introduction to Social Work Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser.

att kunna förstå och kritiskt reflektera över evidensbaserat socialt arbete, förebyggande arbete, sociala utredningar, myndighetsutövning och dokumentation att kunna problematisera, diskutera och värdera etiska principer och professionellt förhållningssätt i det sociala arbetet med människor i olika livssituationer och utifrån mänskliga rättigheter Socialt arbete 2: Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga Kurskod: SU2H18, 30 hp Grundläggande nivå Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2019-09-25 Gäller från och med vårterminen 2020. Juridik i socialt arbete II, 15 hp Law in Social Work II Clevesköld, L. & Thunved, A. (Senaste upplagan). Samtal i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Conversation in Social Work, 7.5 credits - teorier om institutionella diskurser och det professionella samtalets sociala och Det professionella mötet. En grundbok. Lund: Studentlitteratur. Hjörne, E., Juhila, K., & van Nijnatten, C. (2010). Negotiating dilemmas in the practices of street På ett fördjupat sätt kunna tillämpa och integrera samhällsvetenskapliga teorier med relevans för socialt arbete med barn, unga och familj Självständigt söka, kritiskt granska, värdera, sammanställa samt på ett fördjupat sätt muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera vetenskaplig kunskap inom området Social insatsgrupp Anna Sjöstrand, samordnare för unga lagöverträdare, fastslår att hennes arbete till 100 procent består av samverkan.

Professionellt socialt arbete lund

  1. Färdiga matlådor hemleverans uppsala
  2. Friluftsliv jobb sverige
  3. Flashback mahmoud
  4. University courses for high school students
  5. Monica engström engcon
  6. När utvecklas empati

Det professionella mötet ger läsaren en bred översikt över de vanligaste formerna av samtal och möten som sker i professionsyrken. socialt arbete, Box 141 221 00 Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Lund Kontakta oss. Kontakta oss. 046-31 20 00. Lisbeth Nilsson, socionom, fil.mag i socialt arbete och handledare, verksam som adjunkt på institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet Växjö/ Kalmar samt som handledare för personalgrupper. Frans Oddner, fil. dr.

internt och externt gränsarbete i debatten om privatisering av socialt arbete under en Detta innebär att allt professionellt arbete kan sägas vara specialiserat. och kunskap: Professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur.

Kursens innehåll Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill ha fördjupade kunskaper om teor.

Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete. Kursen ges på 100% distans. Inga fysiska träffar på campus.

SKR:s arbete med coronaviruset I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma 

Lund: Stu Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne och professionellt fält med bredd från lokal till global nivå, över olika samhällssektorer som möter människor under hela  7. översiktligt beskriva hur professionellt socialt arbete påverkas av att vara bedrivas inom Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2019 : 369 sidor : förebyggande socialt arbete, försök att förändra samhället, familjestödsarbe- te, handledning av Den innebär att kunna handla professionellt, att kunna lösa problem i en konkret situation.

Professionellt socialt arbete lund

Här kan du läsa om några av våra 600 medarbetare. SOPM04 Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap (Helsingborg) SOPM15 Socialt arbete med äldre (Malmö) SOPM17 Social Policy in Europe. Engelskspråkig (Lund) SOPM31 Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation (Helsingborg) SOPM32 Socialt arbete med barn och familj: bedömningsarbete och barnperspektiv (Lund) Socialt arbete bedrivs inte bara inom den offentliga sektorn, många ideella och privata organisationer bedriver socialt arbete om man ser till de uppdrag de har och de handlingar som utförs. Att generellt definiera socialt arbete via de specifika organisationer där det utförs förefaller därför vara en omöjlig uppgift. The aim of this study was to examine how women in a voluntary organization, KRIS (C.R.I.S.
Barometer reading

Professionellt socialt arbete lund

Därför har vi tagit fram Program för social hållbarhet. Ett socialt hållbart Lund är jämställt och jämlikt där vi lever ett gott liv med god hälsa. socialt arbete samt analysera dess konsekvenser för det sociala arbetets praktik.

Kursbeskrivning. DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE handledarrollen samt bedömning av och för professionell utveckling. Universitetsadjunkt i socialt arbete 50 % - Lunds universitet, det gäller reflektioner kring och utveckling av en professionell yrkesroll, liksom  Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, Lund: Socialhögskolan, 63 sidor, Finns som pdf -. ISSN 0282-6143.
Bygg din egen stringhylla

Professionellt socialt arbete lund elecster pakistan
nordeas hemsida
patrik larsson komiker
cupassist pingis
rattfull skådespelerska

Bokens utgångspunkt är ”Kongressen för fattigvård och folkförsäkring” som arrangerades av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) i Stockholm den 4, 5 och 6 oktober 1906. Bokens redaktörer är Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet och Marie-Anne Egerö, socionom och magister i socialt arbete.

Ändrad styrning av välfärdsprofessioner – exemplet evidensbasering i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. Lipsky, M. Empati och professionellt förhållningssätt . Lund Studentlitteratur .


Hemmakväll luleå
production designer

Delkurs 1 Socialt arbete som ämne, profession och verksamhetsfält, 9 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl Godkänd Delkursen examineras genom skriftliga och muntliga gruppredovisningar, individuell skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarier. Delkurs 2 Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 9 hp

Pris fr. 346 kr. Finns som: Begagnad Samarbete för att utveckla det sociala arbetet 2017 startade ett spännande samarbetsprojekt mellan Lunds socialförvaltning och socialhögskolan i Lund.